פירוק חברה

פירוק חברה באופן מקוון בשלושה שלבים

כניסה למערכת פירוק חברה ומילוי כל הפרטים הנדרשים

אנחנו נפגשים - אנו נתאם עבורך פגישה עם אחד מעורכי הדין שלנו לצורך חתימה על המסמכים

חיסול החברה

הליך פירוק חברה דרך 'מערכת פירוק חברה' מאפשר פירוק מרצון של חברת יחיד במסלול מקוצר
וכן פירוק חברה מרצון של חברות בהן ישנם שני בעלי מניות ומעלה וכן.

הליך הפירוק דרך 'מערכת פירוק חברה' כולל את הכנת המסמכים הדרושים ואימותם על ידי עורך דין, כגון:
תצהיר כושר פירעון, זימונים לאסיפה כללית, פרוטוקול אסיפה כללית, החלטת אסיפה כללית, מינוי מפרק, פרסום ברשומות, כינוס נכסי החברה, הכנת דוח מפרק והעברת המסמכים לרשם החברות.

פירוק חברת יחיד – 850 ש"ח

פירוק חברה עם מספר בעלי מניות – 1,700 ש"ח

המחירים אינם כוללים מע"מ ואגרות פרסום ברשומות

שלבים בפירוק חברה

תצהיר כושר פירעון

הגשת תצהיר כושר פירעון לרשם החברות חתום על ידי הדירקטורים של החברה ומאומת ע"י עורך דין הכולל הצהרה כי החברה יכולה לשלם כל חובותיה, תוך  שנה מתאריך החלטת החברה להיכנס לפירוק

קבלת התצהיר במשרדי רשם החברות

עם קבלת התצהיר במשרדי רשם החברות ירשום הרשם את החברה בסטאטוס של "חברה לקראת פירוק"

קיום אסיפה כללית

זימון אסיפה כללית של החברה וכינוסה בתום עשרים ואחד ימים מיום משלוח ההודעה על האסיפה הכללית

החלטת פירוק ומינוי מפרק

האסיפה הכללית מחליטה על פירוק מרצון של החברה ועל מינוי מפרק – הודעה על מינויו של המפרק נשלחת תוך 21 יום מיום המינוי

הודעת המפרק על מינויו

על המפרק להודיע לרשם תוך 21 יום על מיניו כמפרק החברה

שינוי סטאטוס – ל"חברה בפירוק מרצון"

לאחר קבלת הודעת האסיפה והודעת המפרק ישנה רשם החברות את הסטטוס של החברה מ- "חברה פעילה" לחברה ב-"פירוק מרצון"

פרסום הודעה על דבר פרוק החברה מרצון

פרסום החלטת החברה על כניסתה להליכי פירוק ברשומות תוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה על הפירוק

קיום אסיפה סופית

המפרק יכנס את נכסי החברה, לצורך סילוק חובותיה ושיעבודיה, ישלח הודעה לבעלי המניות על כינוס אסיפה הסופית ויפרסם הודעה זו לפחות 30 ימים לפני  כינוס האסיפה הסופית

דוח מפרק

המפרק יגיש דו"ח סופי של הפירוק לאישור האסיפה הכללית וקבלת אישורם של כלל בעלי המניות ושליחת העתק מהדוח לרשם החברות תוך 7 ימים מקיום האסיפה

שינוי סטאטוס ל"חברה מחוסלת"

לאחר קבלת דו"ח המפרק ואישור המפרק בדבר כינוס האסיפה הסופית כחוק, ירשום רשם החברות את החברה כ"חברה מפורקת" ובתום 3 חודשים תיחשב החברה מחוסלת